Algemene voorwaarden

Jovani Sports
Algemene voorwaarden vanaf augustus 2023.

Leden en bezoekers Jovani Sports:
Jovani Sports is een “besloten” commerciële organisatie met leden. Alle cursisten zijn na inschrijving automatisch lid van Jovani Sports. Het lidmaatschap is geldig tot en met de opzegging (+ opzegtermijn) van het lid. Hierbij werken wij met een opzegtermijn van 1 maand voor het nieuwe kwartaal. Dit moet via de mail naar de leiding van Jovani Sports.
Naast leden kent Jovani Sports:
a. Oud-leden: ex-cursisten.
b. Bezoekers: personen zonder lidstatus, die incidenteel Jovani Sports bezoeken (bijv. judotoernooien) en enige relatie met het Jovani Sports hebben. Hierbij moet men denken aan ouders/familie/kennissen van leden die brengen/halen en/of die de examens bezoeken. Ook beheerders van de locaties behoren tot deze categorie.
c. Introducés: personen zonder lidstatus, die door leden ter kennismaking met Jovani Sports worden geïntroduceerd. (Introducés dienen vooraf / tijdens bij de leiding van Jovani Sports te worden aangemeld.)
Personen uit deze categorieën hebben, naast eventuele financiële verplichtingen, toegang tot Jovani Sports. Tevens kunnen zij gebruik maken van de bar (indien aanwezig).

Cursussen
Binnen het Jovani Sports werken wij bij al onze lessen (m.u.v. speciale cursussen) met een kwartaalcontract. Dat betekent dat er wekelijks kan worden ingestroomd en dat er aan het begin van het kwartaal een automatische incasso plaatsvindt.

a. Inschrijving voor een cursus.
• Een cursus start bij voldoende deelname en wordt 1 of meerdere malen per week gegeven.
• De eerste les die u volgt is een proefles. U krijgt 1 proefles gratis. Andere proeflessen worden in rekening gebracht.
• Leden dienen het inschrijfformulier volledig in te vullen.
• Door de ondertekening van het inschrijfformulier verplicht men zich tot wederopzegging van het kwartaal. Dat betekent dat 1 maand voorafgaande van het nieuwe kwartaal de opzegging binnen moet zijn. Anders wordt het kwartaal in rekening gebracht bij de klant.
• De cursist verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden en huisregels van Jovani Sports.
• Nieuwe cursisten zijn inschrijfgeld (lidmaatschapsgeld) verschuldigd. Een nieuwe cursist is iemand die bij de inschrijving de voorgaande twee jaar geen lid is geweest van Jovani Sports.
• Bij ondertekening van het inschrijfformulier schrijft een lid zich in voor een lidmaatschap bij Jovani Sports.
• Voor ondertekening van het inschrijfformulier dient de cursist ouder te zijn dan 18 jaar. Indien een cursist jonger is dan 18 jaar dient een gemachtigde (ouder/voogd) te tekenen.

b. Betaling van een cursus.
• Betaling vindt op kwartaal basis plaats, waartoe het afgeven van een automatische incasso verplicht is.
• De lessen die door het Jovani Sports worden afgezegd, worden geprobeerd om deze op een ander moment in te halen.
• Verzuimde lessen door leden worden in rekening gebracht.

c. Uitschrijving voor een cursus.
• Bij het beëindigen van de cursus vervalt automatisch de afgegeven incasso.
• De beëindiging van een lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk (of per mail aan jovanisports@hotmail.com) te worden gedaan. Hierbij geldt een opzegtermijn van een 1 kalendermaand voorafgaande aan het nieuwe kwartaal. De opzegging telt vanaf het moment dat de opzegging schriftelijk bij ons binnen komt.

Overig

• Indien er meerdere cursussen van gelijk niveau worden gegeven, bestaat de mogelijkheid om tussentijds van cursusdag te wisselen (bijvoorbeeld bij onregelmatige werkzaamheden of bij kortstondige ziekte). Wel moet er voor een bepaalde dag worden inschreven i.v.m. bovenstaande voorwaarden. Wisselingen dienen vooraf bij de leiding van Jovani Sports bekend te worden gesteld.
• Cursusgelden kunnen niet worden gerestitueerd.
• Op iedere derde of meer cursussen wordt een korting op het cursusgeld toegepast van 50%.
• De leiding van Jovani Sports houdt zich het recht voor personen de toegang tot het centrum te ontzeggen, dan wel leden die zich misdragen en/of zich regelmatig onsportief gedragen het lidmaatschap te ontzeggen, zonder restitutie van cursus- en/of entreegelden. Ontzegging van lidmaatschap zal t.a.t. schriftelijk worden bevestigd onder vermelding van reden.
• Deze algemene voorwaarden vormen samen met de huisregels de zogenaamde “regelementen” van Jovani Sports.
• Daar waar de regelementen niet in voorzien, beslist de leiding van Jovani Sports.

Privacy voorwaarden (algemene verordening gegevensbescherming)

A. Jovani Sports legt persoonsgegevens van u vast. Dat geschiedt om de volgende redenen en onder de volgende voorwaarden:

  1. De vastlegging van gegevens uit het inschrijfformulier is bedoeld voor onderlinge communicatie, registratie, planning en wordt gebruikt voor het ingeven van incasso opdrachten aan de bank om verschuldigde (les)gelden te incasseren.
  2. De gegevens zijn rechtstreeks en vrijwillig verkregen van de cursist / ouder of voogd
  3. De cursist / ouder of voogd geeft vrijwillig toestemming om de gegevens te verwerken.
  4. De cursist / ouder of voogd heeft het recht om de toestemming tot het verwerken van de gegevens onmiddellijk in te trekken. De gegevens worden direct daarna verwijderd.
  5. Persoonsgegevens worden verwijderd na afloop van de cursus.
  6. Gegevens uit het inschrijfformulier worden niet gedeeld met “derden”.
  7. Beperkte financiële gegevens welke, bij controle door de fiscus moeten worden aangeleverd, worden maximaal 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn). Het betreft in deze de ontvangen (les)gelden over een bepaalde periode.
  8. Alle gegevens worden beveiligd opgeslagen, dit ter verantwoording van Jovani Sports.
  9. Voor ondertekening van het inschrijfformulier dient de cursist ouder te zijn dan 18 jaar. Indien de cursist jonger is dan 18 jaar dient een gemachtigde (ouder / voogd) te tekenen.
  10. De klachtenregeling autoriteit gegevensbescherming is van toepassing.

B. Binnen Jovani Sports worden regelmatig foto’s, films of video opnames gemaakt. Dit materiaal kan gebruikt worden voor eigen gebruik (bv door ouders die hun kinderen filmen) of voor promotiedoeleinden (bv plaatsing op de website). Jovani Sports gaat er vanuit dat u hiermee akkoord gaat, tenzij u uw bezwaar hiertegen tijdig (vooraf) en duidelijk bij de leiding van Jovani Sports kenbaar maakt.

Jovani Sports zal het maken van foto’s / films voor promotiedoeleinden altijd vooraf kenbaar maken.

Indien achteraf bezwaar gemaakt wordt tegen het gebruiken of verspreiden van foto en/of filmmateriaal dan wordt dat materiaal, voor zover mogelijk, verwijderd.

Door het plaatsen van uw handtekening op het inschrijfformulier gaat u akkoord met bovenstaande verklaring.